top of page

Bistvene vpisne informacije

1. Pogoji za vpis

Predvideno število vpisnih mest na prvostopenjskem študijskem programu Arheologija je 35 za redni študij in 5 za izredni študij.

V študijski program se lahko vpiše:

 

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) ) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli programu srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja

in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat/-ka že opravil/-a pri poklicni maturi

c) kdor je pred 1. 6. 1995 uspešno dokončal katerikoli štiriletni srednješolski program 

 

d) kdor je uspešno opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

2. Merila za izbor v primeru večjega števila kandidatov za vpis

 • izračun točk pri kandidatih z opravljeno splošno maturo: 

  • splošni uspeh pri maturi (60 %),           

  • splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %)

  • uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi (geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, latinščina ali drugi tuji jezik (10%)​​

 • izračun točk pri kandidatih z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega predmeta splošne mature:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (75 %)

  • splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (25 %);​

 • izračun točk pri kandidatih, ki so pred 1. 6. 1995 dokončali štiriletni srednješolski program

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 %)

  • splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

 • izračun točk pri kandidatih, ki so opravili enakovredno srednješolsko izobraževanje v tujini

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 %)

  • splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

3. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Že vpisanim študentom se lahko predhodno pridobljeno znanje prizna kot opravljena obveznost pri predmetih Latinščina 1 in Latinščina 2

 • Latinščina 1 se prizna v obsegu 5 kreditnih točk, če je študent v okviru srednješolskega programa obiskoval pouk latinskega jezika v obsegu najmanj 140 ur in dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (4)

 • Latinščina 1 in 2 se priznata v skupnem obsegu 10 kreditnih točk, če je študent v okviru srednješolskega programa obiskoval pouk latinskega jezika v obsegu najmanj 280 ur in dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (4)

Študentom se lahko priznajo tudi druga znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v prvostopenjskem programu Arheologija, pridobljena v različnih formalnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje Filozofske fakultete. Vse potrebne informacije o postopku priznavanja znanj so dostopne v Tajništvu Oddelka za arheologijo.  

4. Prehodi med študijskimi programi

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje: 

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc:

 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po sistemu kreditnih točk (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. V vsakem primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa, v katerega prehaja. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa, čeprav se študentu oz. študentki priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil v prvem študijskem programu.

Za informacije lahko tudi pišete na Tajništvo Oddelka za arheologijo (katja.svarc@ff.uni-lj.si)

oz. pokličete na tel.(01) 241 1558. 

bottom of page